Copioni - Commedie dialettali

 

 

 
  autore

titolo

atti personaggi file download

 

U = UOMINI - D = DONNE - P = PERSONAGGI - B = BAMBINI - C = COMPARSE - V = VOCI FUORI SCENA


  in dialetto abruzzese

 

Raffaele Donatelli (4)

Chi nen è pàzze nen ce je volème

2 9 U - 8 D
 

 

Je Diàvele che te sse 'ngolla!

2 9 U - 9 D
 

 

Le zitelle

2 7 U - 10 D
 

 

Na femmena busciarda

2 8 U - 6 D

 

Antonio Potere (5)

Ddu' rape strascenate!

2 4 U - 6 D
   

L'ingratitudene

2 4 U - 5 D
   

Na catena e nu lucchette

2 6 U - 4 D
   

Na fame nere ...

3 6 U - 5 D
   

Pensione de scatenate

2 8 U - 5 D

  in dialetto altoliventino

 

Nadia Zanchetta (1)

Gli odiati stivali

3 5 U - 4 D

  in dialetto bergamasco

 

Paolo Bianchi (4)

'L paradis pers

2 6 U - 4 D
   

La famia che stress

3 6 U - 4 D
   

Me frana la tera sota i pe

3 4 U - 4 D
   

Podares spusam (male che vada divorzio)

3 4 U - 5 D

 

Giuseppina Cattaneo

Al si cominsa sèmpèr dal Pronto Socorso

2 3 U - 6 D
 

(24)

Ammlà scampada in fal

3 4 U - 4 D

 

Care parete

2 3 U - 5 D
   

Chèl benedèt sidèl!

2 6 U - 4 D

 

Chèl disgrasiat dèl zio Beniamì

2 10 U - 8 D
   

I elesiù

2 1 U - 4 D

 

I lader noelì (10 personaggi)

2 5 U - 5 D
   

I lader noelì (12 personaggi)

2 7 U - 5 D

 

I rostèc

3 6 U - 4 D
   

I sorèle Trapunta (7 personaggi)

3 3 U - 4 D

 

I sorèle Trapunta (8 personaggi)

3 4 U - 4 D
   

I tri testamenc

3 4 U - 5 D

 

In paradis a sirchefò me

2 5 U - 5 D
   

Isse alè (o come al va par a otèr)

3 8 U - 7 D

 

La malada imaginaria

3 3 U - 7 D
   

La zia pio zuena

1 3 D

 

L'adosiù involontaria

2 4 U - 4 D
   

L'indispensabèl Vitorio

3 5 U - 4 D

 

Ol campanel de Spissier

1 6 U - 5 D
   

Ol laurà pio bèl del mont

2 7 U - 7 D

 

Ol mont al fenes inco

1 4 D
   

Pòvra zet ma onèsta

3 6 U - 6 D

 

Ses mis dal paradìs

2 4 U - 5 D
   

U problema gros

1 2 U - 3 D

 

Oreste De Santis (1)

Me, l'Alfredo e la Valentina

2 4 U - 4 D

  in dialetto bresciano

 

Velise Bonfante (3)

Casimiro ciao ciao

2 3 U - 4 D

 

Dumà compèse j-agn

2 6 U - 4 D
   

El troto Bernardo

2 2 U - 7 D

 

Oreste De Santis (2)

Du matrimoni e 'n funeràl

2 5 U - 5 D
   

Mè, l'Alfredo e la Valentina

2 4 U - 4 D

  in dialetto genovese

 

Nicolò Bacigalupo (1)

I manezzi pe' maià 'na figgia

3 5 U - 5 D

  Giovanni De Moliner (4)

Che tempi, figgeu

3 3 U - 4 D
   

L'omicidiu de Ria Du Buxe

3 4 U - 4 D
   

L'ossu du cundiou

3 2 U - 5 D
   

U ziu d'America

3 5 U - 4 D

  Pierpaolo Ferrari & Gio-

A buttega de ratelle

3 4 U - 5 D
  Giovanni De Moliner (2)

A meza giornà de festa

3 4 U - 5 D

  in dialetto laziale (Basso Lazio)

  Alberto Ticconi (11)

Bilora

1 4 U - 1 D

 

Gliu fanfarrone

2 9 U - 3 D
   

Gliu medoco custrittu

3 6 U - 3 D
   

La betia

5 10 U - 3 D
   

La caglina

1 3 U - 2 D
   

La mandragola

4 5 U - 2 D
   

La moscheta

5 3 U - 2 D

 

Le femmene

2 3 U - 5 D
   

Le più allegri comari di Windsor

3 5 U - 4 D
   

Ruzante

1 3 U - 1 D
   

Un atterraggiu di sfurtuna

1 4 U - 3 D

  in dialetto mantovano

  Maria Gabriella

Cla cavela dla Sia Lucia

3 6 U - 4 D
  Bonazzi (6)

La bicicleta

3 6 U - 5 D
   

La busìa

3 5 U - 6 D
   

La Dama

3 5 U - 4 D
   

'Na casa da opereta

3 7 U - 5 D
   

Parfum 'd barber

3 7 U - 5 D

  in dialetto marchigiano

  Paolo Torrisi (30)

A spusatte ce penso io

2 2 U - 3 D
   

Ancò j angeli polene sbajà

3 11U-7D-2B-V
   

Anna de Picciafogo

3 5 U - 5 D
   

Bac-Kukka la maga turca

2 5 U - 5 D
   

Bugiò per amore

2 3 U - 2 D
   

Culo bonanema

3 4 U - 5 D
   

Cumme ce capimmo se manco ce parlamo

3 6 U - 5 D
   

Cusa c'ete da dichiarà

3 8 U - 6 D
   

El medico dei pazzi

3 9 U - 6 D
   

El pupo gnà che la faga!

1 3 U - 3 D
   

El suldato paccò!

2 7 U - 3 D
   

Gallo o cappò

3 4 U - 4 D
   

I nepoti del sindico

3 9 U - 8 D
   

Il gioco delle scoppie

1 5 U - 4 D
   

In arte ... Pucci

3 4 U - 6 D
   

La papera all'arancia

1 4 U - 2 D
   

La sfortuna è cega ma la sfiga ce vede

3 6 U - 4 D
   

L'armadietto cinese

3 9 U - 3 D
   

Le fadighe d'un calzularo 'lluvionato

3 7 U - 5 D
   

Lu 'ndormo io!

1 4 U - 2 D
   

Lu scaldaletto

3 12 U - 6 D
   

'Na bella pastarella

3 5 U - 6 D - 2 C
   

'Na limonata calda

3 3 U - 5 D
   

'Na 'salata de corna

1 4 U - 4 D
   

'Nte l'amore nun c'è culore

3 5 U - 6 D
   

Pontaroli in Pretura

1 8 U - 1 D
   

Se pole sapè chi è culù?

3 3 U - 6 D
   

Sia fatta la vuluntà de Dio!

3 8 U - 4 D
   

Sordo e gnurante

1 4 U - 2 D
   

Tutta colpa dei straccali

3 9 U - 5 D

  in dialetto materano

 

Carmelo Gaudiano (2)

11° Non giudicare (fatevi i c. vostri)

2 7 U - 6 D
   

La licenza di Natale

2 8 U - 6 D

 

Carmelo Gaudiano &  Alfonso Piccirillo (1)

E' solo un sogno (Jè schutt n sunn) 2 2 U - 4 D

Carmelo Gaudiano & Rosolino Randazzo (1)

La p' nd' ddet (Attenti al nome del nascituro) 2 5 U - 7 D

  in dialetto milanese

 

Cletto Arrighi (1)

La sura Palmira spusa

3 13 U - 10 D

 

Arnaldo Boscolo (1)

Lassa pùr ch'el mond el disa

3 9 U - 6 D

 

Antonio Menichetti (13)

Acciaierie Brambilla

3 7 U - 3 D

 

Beniamin el morosee

3 6 U - 5 D
   

Doe ghe n'è ... gh'en va!

3 7 U - 3 D
   

... E chi viv se la spassa!

3 4 U - 5 D

 

El coiffeur de l'ortiga

3 6 U - 4 D
   

El fioeu del mè amis

3 6 U - 3 D
   

El grass de ròst

2 5 U - 2 D
   

Ghe pensi mi

3 6 U - 3 D
   

La bonanima

3 5 U - 4 D

 

Occio Ada ... Varda Ida

3 5 U - 5 D
   

Pagà e morì gh'è semper temp

3 8 U - 5 D
   

Pignasèca e pignaverda

3 5 U - 4 D
   

Te sposi ... per on mes

3 4 U - 2 D

  Marisa Occhiuto (1)

Un omm pien de pregiudizzi

3 5 U - 6 D

  in dialetto piacentino

  Giorgio Tosi (6)

Adess i'enn tut a post ...

3 4 U - 5 D

 

Angilein, bell'Angilein

2 6 U - 5 D
   

L'ava ditt 'c stava mia bein!

3 6 U - 4 D
   

L pariva tant un brav ragass

3 6 U - 5 D
   

Occio Ada! Eda Ida!

3 5 U - 5 D
   

Pensione Vittoria

3 7 U - 5 D

  in dialetto reatino

  Oreste De Santis (1) Il candidato 2 3 U - 3 D

  in dialetto romagnolo

  Valerio Benvenuto (4)

In t'una quica manira a farè (7 personaggi)

2 4 U - 3 D

 

In t'una quica manira a farè (8 personaggi)

2 4 U - 4 D
   

S'an s'avdè piò buon Natale (10 personaggi)

2 5 U - 5 D
   

S'an s'avdè piò buon Natale (13 personaggi)

2 8 U - 5 D

  in dialetto romanesco

 

Maurizio D'Eramo (4)

E' finito er temporale

2 8 U - 3 D

 

Hollywood ... è tutta n'antra cosa

2 7 U - 9 D
   

L'albero di Natale

2 5 U - 5 D - 2 B
   

Stamo a Roma ... altro che Hollywood!

2 5 U - 11 D

 

Maurizio Navarra (2)

Petali e pedalini

2 3 U - 5 D - 4 B
   

Stamo co'r cinese alla porta

2 6 U - 9 D

 

Paola Settele (1)

Teresa (colonnello per amore)

2 6 U - 7 D - 3 V

 

Mimmo Titubante (1)

Na storia d'amore

1 3 U - 3 D

 

Fiammetta Veneziano (5)

'A bottega de lo scarparo

1 6 U - 6 D
   

Così è la vita

1 3 U - 3 D
   

La sora Pia ci aveva du' fije

2 7 U - 5 D
   

Senza moccolo!

2 9 U - 5 D
   

Stelle de Roma

1 6 U - 6 D

  in dialetto sardo

 

Oreste De Santis (1)

Su candidau

2 4 U - 2 D

  in dialetto salentino

 

Oreste De Santis (3)

Io, Alfredo e Valentina

2 3 U - 3 D
   

La famiglia Bruscolin

2 4 U - 2 D
   

Tocca Biessi ottimista

3 4 U - 5 D

  in dialetto siciliano

  Giovanni Allotta (25)

A famigghia Cimmiciolla

2 4 U - 5 D

 

A famigghia du me zitu, meggiu si nun tu dicu

2 3 U - 5 D
   

A fissazione è peggio da malatia

2 6 U - 2 D
   

A parrocchia controsenso

2 5 U - 6 D
   

Acceddu dintra a chiesa

1 6 U - 6 D
   

Amore tesoro tu sei la vacca e io sugnu u toro

2 4 U - 4 D

 

Casa Mastronzo

2 4 U - 5 D
   

Cchiù scuru di mezzanotti 'un pò fari!

3 5 U - 4 D
   

Cercasi marito pensionato, importanti ca mori subitu

2 7 U - 3 D
   

Chi munnu di guai!

2 6 U - 1 D
   

Cu mancia fa muddichi

2 5 U - 4 D - 1 B

 

Finchè dura è sfurtuna

2 7 U - 4 D
   

Ho vinto

2 11 U-4 D-4 C
   

I porci ca cravatta

2 6 U - 2 D - 9 C
   

L'amore è cieco ... e a morti è orba!

3 3 U - 3 D
    Ni liccamu a sarda! 2 7 U - 3 D

 

Occhi chini e manu vacanti

2 3 U - 3 D
   

Ogni natu è destinatu

2 4 U - 4 D
   

Parino tutti santuzzi!

2 6 U - 3 D
   

Totò di Belmonte Mezzagno!

2 5 U - 1 D - 2 C
   

Tuttu u munnu è paisi

2 4 U - 5 D

 

U librettu di me patri

2 5 U - 5 D
   

U spiritu du nannò camina casa casa

2 5 U - 2 D
   

Una estate al mare

2 6 U - 6 D
   

Vai pi futtiri e resti futtutu

2 4 U - 4 D

 

Angela Bambina (5)

Du' 'ntricusu di mè nannu

3 9 U - 8 D
   

Fici tririci e un trovu la schedina

2 6 U - 6 D
   

L'eredità

2 7 U - 4 D
   

La pinsioni di mè soggira

2 4 U - 7 D
   

Notizii de la Merica

3 8 U - 7 D

 

Giovanni Bucolo (1)

L'ultima lettera

3 5 U - 6 D

 

Pasquale Calvino & Santina Giannino (1)

Comi frigari e ristari frigati

3 6 U - 11 D

 

Santo Capizzi (8)

'A cummari Barunissa

3 12 U - 5 D - C
 

 

Che botto col lotto delle otto

2 8 U - 3 D
 

 

L'onorevole con la "p" minuscola

2 5 U - 2 D
 

 

Mio cugino il nordico

2 2 U - 3 D
 

 

Ogni cosa o so' postu

3 7 U - 6 D
 

 

Tutti sutta a 'n tettu

3 7 U - 5 D
 

 

'U fantasma da mala soggira

3 10 U - 2 D
 

 

'U mavaru

2 7 U - 8 D

 

Maria Lorenza (Laura)

Aranci aranci cu havi guai si li chianci

3 4 U - 5 D
 

Caruso (4)

Santa Pacinzia

3 4 U - 3 D
 

 

Si sapi unni si nasci ma 'un si sapi unni si mori

3 5 U - 6 D
 

 

Veramenti internet c'è videmma in paradisu?

3 4 U - 4 D

  Rocco Chinnici (37)

'A Jittatu'ra

3 6 U - 9 D
   

'A simenza miraculusa

2 4 U - 2 D
   

Amara a cu ci capita

3 5 U - 5 D
   

Chi beddu rialu ca mi fici me figghia!

2 3 U - 4 D
   

Chi guai signuri cu robot confissuri

2 3 U - 3 D
   

Ci ammancava sulu chista!

2 6 U - 3 D
   

Cu campa paga

2 12 U - 4 D
   

Fgghi, figghiastri e figghi di buttana

2 5 U - 4 D
   

Firriala comu vo un cancia nenti

2 5 U - 3 D
   

Gaspari, Bardassari e Funciamodda

2 13 U - 3 D
   

L'amicu miu Gesù

2 3 U - 2 D - 7 B
   

L'eredità di ziu Mustafà

2 5 U - 7 D
   

Li debiti di Peppi u mizzagnotu

2 12 U - 4 D
   

Li cosi ci sunnu e un semu obbligati a cridirici

2 6 U - 2 D
   

Lu scemu pò diri chiddu ca voli

2 12 U - 4 D - C
   

Lu subicosciu di Carminu u panararu

2 8 U - 3 D - 3 C
   

Maritu 'mputenti, cummari fitenti

2 5 U - 4 D
   

Melu e li jaddini di l'ova d'oru

2 6 U - 4 D
   

Mmalidittu u cellulari

2 7 U - 3 D - 3 C
   

Nesciu da padedda pi trasiri 'nta braci

2 6 U - 3 D
   

Pasta cu i sardi a mari

2 4 U - 3 D
   

Pi atrasiri ... 'nte Carabbineri

2 5 U - 3 D
   

Pi virtù du Spiritu Santu

3 3 U - 5 D
   

Pitrinu e li ddisiu di gucciddata

3 12 U - 4 D - C
   

Prucessu a lu prucissatu

3 10 U-7 D-1 C
   

S'arrinesci semu ricchi

3 8 U - 5 D
   

Si nni va bona semu ruvinati

2 6 U - 3 D
   

Sonnu stranu e ternu siccu

2 8 U - 4 D
   

Sta arrivannu 'u ziu d'America

3 5 U - 2 D - C
   

Tagghia ritagghia 'ncodda e cusi

2 4 U - 4 D
   

Tempu di pisatina

3 7 U-6 D-2 B-C
   

Toinanà

3 16 U - 4 D
   

Truvai un ancilu

2 5 U - 3 D
   

U miraculu di patri Fefè

2 4 U - 4 D
   

U mortu ballarinu

2 6 U - 4 D
   

U partitu du mancia mancia

2 5 U - 3 D
   

Vogghiu fari u bammineddu

2 2 U-3 D-8 B-C

 

Oreste De Santis (4)

Due matrimoni e un funerale

2 4/5 U - 3/4 D
 

 

Il candidato

2 4 U - 4 D
 

 

Io, Alfredo e Valentina

2 3 U - 3 D
 

 

Io, Alfredo e Valentina

2 4 U - 4 D

 

Giuseppe Fazio (4)

'A taverna di Peppi Puntiaru

3 7 U - 5 D - 1 B
 

 

Don Milani's Film

3 9 U - 6 D
 

 

Evviva i ziti

3 5 U - 5 D
 

 

Studio medico "Sorpresa"

3 4 U - 6 D

 

Pino Giambrone (15)

Assu di coppi e tri di vastuni

3 7 U - 8 D
 

 

Cavadduzzu, cavadduzzu ...

3 3 U - 5 D
 

 

Cincu fimmini e un tarì

3 6 U - 7 D
 

 

Cu avi crapi, avi corna

3 5 U - 6 D
 

 

Don Cicciu u preficu

3 6 U - 6 D
 

 

Fatti, fatturi e fattazzi

3 6 U - 6 D
 

 

La condanna dei professori

1 12 U - 2 D
 

 

Megliu un sordu

3 7 U - 9 D
 

 

Megliu un sordu (versione estesa)

3 11 U-8 D-1 B
 

 

Pi curpa di li vacchi

1 8 U - 5 D
 

 

S'avissi un lapisi

1 11 U - 10 D
 

 

Sciauru di mustu zuccarinu

2 9 U - 7 D
 

 

Si fussi rè

2 7 U - 6 D
 

 

'U puparu

3 6 U - 6 D
 

 

Zizzania

2 7 U - 6 D

 

Silvano Luca (7)

A partita di carti

3 6 U - 3 D - 1 B
 

 

I vutazioni

2 6 U - 3 D
 

 

Mi doli na ianga!

3 6 U - 5 D
 

 

Non potemu fari malafiura!!

3 6 U - 4 D
 

 

S'arricamparu i parenti d'America

3 7 U - 3 D - 1 B
 

 

U fidanzamentu pa festa di San Liboriu

3 6 U - 3 D
 

 

U n'cantisimu di mezzanotti!

3 6 U - 4 D

 

Calogero Maurici (2)

A famigghia ... difittusa

2 4 U - 4 D
 

 

Si ti voi maritari a travagghiari

2 5 U - 3 D

 

Antonio Pappalardo (1)

Giovanni coppola nera

2 7 U - 1 D

 

Domenico Platania (12)

Assassinio al castello

2 8 U - 5 D - 1 V
 

 

E' domenica. Silenzio. Grazie!

2 9 U - 7 D - 1 V
 

 

Fratelli d'Italia

2 7 U - 6 D - 2 V
 

 

Giulietta e il decotto di Romeo

2 12U-4D-2V-C
   

Il farfallino rosso

2 8 U - 7 D
   

Il giornale D'Artagnan

2 31U-14D-3V-C
   

La calunnia è un venticello

2 5 U-5 D-1 B-C
   

La nuova provincia di Cassulabella

2 6 U - 3 D
   

L'inquietante caso del panzerotto ripieno

2 4 U - 3 D
   

Lo spione

2 7 U - 5 D - 1 V
 

 

Non tutta la Cavalleria è sempre Rusticana

2 7 U - 5 D
 

 

Un ingarbugliato sequestro di persona a scopo di estorsione

3 6 U - 4 D

 

Rosolino Randazzo (4)

'A cassaforti

3 5 U - 4 D
 

 

Cose di casa nostra

3 8 U - 3 D
 

 

Cu nesci nun sempri arinnesci

3 9 U - 4 D
 

 

La fine di Proco...pio

3 6 U - 4 D

 

Antonio Sapienza (13)

A.A.A.A.A. Antica Affermata Agenzia Affari & Affini

3 6 U - 3 D - 1 V
 

 

A riunioni condominiali

1 7 U - 2 D
   

Agostino Speranza detto il Normanno

3 6 U - 2 D
 

 

Chista è a virità

2 5 U - 1 D
 

 

Due tonache e un puparu

2 6 U - 3 D
 

 

I lupi di mare

1 2 U - 1 D
 

 

Il consenso

1 2 U - 4 D
 

 

L'appuntamentu fantasima

2 6 U - 2 D
 

 

L'ultimo spurugghia-facenni

3 6 U - 3 D - 1 V
 

 

Li veri fantasimi

3 6 U - 3 D
 

 

Lo sciupafemmine

2 6 U - 3 D
 

 

Lu ziu Ninu e lu tilifuninu

3 6 U - 5 D
 

 

Sbirri si nasce

3 6 U - 1 D

 

Angelo Scammacca (12)

A cutra

2 6 U - 3 D
 

 

Cu di sceccu ni fa ... 'u mulu

3 9 U - 5 D
 

 

Dietro l'angolo

2 5 U - 4 D
   

L'asso nella manica

2 5 U - 3 D
   

Lustru di luna

2 5 U - 3 D
   

Me l'ha detto un amico

2 4 U - 2 D
   

Menu mali ca trasenu i latri

2 5 U - 3 D
   

Servizio completo

2 5 U - 3 D
   

Sintimenti

2 5 U - 4 D
 

 

Tu non vidi cu' l'occhi mei

2 7 U - 4 D
 

 

'U riccu di Lastricheddu

3 7 U - 3 D
 

 

VII Si 'n'arrobbi si fissa

2 6 U - 3 D

 

Italo Schirinzi (4)

'A mugghieri di l'onorevoli ci si 'ntasau 'u ... lavandinu

2 3 U - 5 D
 

 

Na scupa ppi spazzari 'u munnu

2 6 U - 2 D
 

 

Si sparisci u nessu logicu ...

3 6 U - 2 D
 

 

U teatranti

2 8 U - 2 D

 

Antonio Spoto (1)

Ninna Nanna

3 1U-1D-3B-V

 

Paolo Torrisi (3)

Comu ni capemu su mancu ni parramu?

3 6 U - 5 D
   

L'amuri nun avi culuri

3 5 U - 6 D
   

Macari l'angili sbagghiunu

3 12 U - 8 D

 

Emerico Valentinetti (1)

Gildo Peragallo "ingegnere"

3 5 U - 5 D

  in dialetto ternano

 

Italo Conti (13)

11° Non te 'mbicciassi

2 6 U - 3 D

 

Chiuso il martedì

2 3 U - 1 D - 8 C
 

 

E le mie sei mele?

2 6 U - 3 D - C
   

L'amore non se paga

2 4 U - 4 D
   

L'invidia e lu Presidente

2 4 U - 3 D
   

Li sordi non puzzano

2 4 U - 2 D
   

Qui va tuttu all'incontrariu

2 7 U - 2 D
 

 

Soli a metà

1 2 U - 2 D
 

 

T9 colpita e affondata

2 3 U - 4 D - 2 V

 

Torno subbitu

2 4 U - 4 D
   

"U.S.A. and get to" pe' l'amici "Usa e getto"

2 6 U - 1 D
   

Venerdì 17

2 5 U - 3 D
   

www.scampamorto.com

2 7 U - 3 D - 2 C

  in dialetto toscano

 

Lorella Ballini (7)

A.A.A. Affittasi villa

3 4 U - 5 D
   

(O indo' gli è) ... quello delle colonne

3 5 U - 4 D
   

(O indo' gli è) ... quello delle colonne (versione al femminile)

3 5 U - 4 D
   

Poche zucche, ma che fiori

3 5 U - 3 D
   

Se sono rose ... fioriranno:

- L'ospizio 1 5 U - 5 D
- Lo scapolo 1 3 U - 7 D
   

Tanto c'ho i' certificato

3 4 U - 5 D
   

Ultimo dell'anno col morto

3 6 U - 4 D - 2 C

 

Massimo Beni (3)

Il furto della fontana del Porcellino

3 4 U - 4 D
   

Tombola col morto

3 7U-6D-1B-1V
   

Trippa e poesia

3 5 U - 4 D

 

Daniele Nutini (1)

Le bugie sono come le ciliege, una tira l'altra

3 7 U - 6 D

 

Marcello RoccaFlorianis

I' molestato

1 4 U
 

(3)

Ni' paradiso terrestre e dintorni

4 20 U - 3 D
 

 

Scespire a Firenze

3 6 U - 3 D

 

Massimo Valori (7)

Basta che sian di fòri

3 6 U - 5 D

 

Che gli farò alle donne?

3 6 U - 5 D
 

 

I' lume dell'occhi

3 6 U - 6 D

 

Il pollo

3 6 U - 4 D
   

La 'ontesa di Gosto e Mea

1 7 U - 4 D - 1 V
   

L'ultima lettera

3 6 U - 2 D
   

Ognun per sè

3 8 U - 7 D

 

Gabriele Verzucoli (7)

Agente 0077 Missione fregatura

3 6 U - 9 D
 

 

Albergo Miramare

2 5 U - 9 D
 

 

L'acqua cheta n. 2

3 9 U - 7 D
   

La mi' moglie l'ha du' mariti

3 5 U - 4 D
   

Meglio un ladro in casa che averlo all'uscio

2 6 U - 6 D
   

Pe' piacere che mi presti i' tu' marito?

3 7 U - 9 D
   

Piacente mezza età cerca illibata per urgente matrimonio

2 7 U - 10 D

 

Antonella Zucchini (11)

I' nipote di' sor priore

3 7 U - 5 D
 

 

I' Pesce

3 5 U - 6 D
 

 

I' terno a i' lotto...

3 4 U - 5 D
   

La cucina sott'acqua

2 6 U - 4 D - 2 V
   

La panacea di tutti i mali

3 5 U - 5 D
   

La speranza l'è l'ultima a morire

3 4 U - 4 D
   

L'eredità di zio Egisto

3 5 U - 5 D
   

Missione da i' Paradiso

3 5 U - 5 D
   

Un cappello pieno di bugie

3 5 U - 5 D
   

Vacanze forzate

3 5 U - 5 D
   

Veleno per topi

3 5 U - 6 D

  in dialetto varesino

 

Giuliana Mangano (2)

Di mia gatt sa l'è no 'n dul sacch

3 5 U - 3 D
 

 

Ul dutùr du la mè dona

3 4 U - 6 D

  in dialetto veneto

 

Antonella Bertoli (1)

Squilla il telefono

1 3 U - 4 D

 

Marco Bortolin (2)

Ferie ferie ...

1 2 U
   

Morte? No grazie

2 3 U - 1 D - 1 V

 

Arnaldo Boscolo (11)

El capostazion de Barbariga

3 7 U - 5 D
 

 

El galo de la Checa

3 8 U - 5 D - C
 

 

El sistema de Pacifico

3 5 U - 3 D
 

 

In forza della legge

3 3 U - 7 D - 1 V
 

 

Lassa pur ch'el mondo diga

3 8 U - 7 D
 

 

La testa sora el capelo

3 8 U - 5 D
 

 

Mio suocero in ... rodaggio

3 5 U - 5 D
 

 

Parenti serpenti

3 7 U - 7 D
 

 

Semo tuti padovani

3 6 U - 4 D - V
 

 

Tuti quanti venexiani

3 6 U - 4 D - V
 

 

Xe arivà el castgamati

3 5 U - 5 D

 

Oreste De Santis (2)

Il candidato

2 3 U - 3 D
 

 

Io, Alfredo e Valentina

2 5 U - 5 D

 

Rino Gobbi (6)

E do morose

3 6 U - 4 D
   

La colana (padovano con 8 personaggi)

3 4 U - 4 D
   

La colana (padovano con 12 personaggi)

3 5 U - 7 D
   

La colana (veneziano)

3 4 U - 4 D
   

Locanda a ore (padovano)

2 6 U - 3 D
   

Locanda a ore (veneziano)

2 6 U - 3 D

 

Nicola Pegoraro (4)

Dei ospital

2 7 U - 5 D
   

I ciuciagaine

2 6 U - 6 D
   

Per colpa del Morbin

2 8 U - 7 D
   

Ti amo da morire

1 4 U - 5 D

 

 

Sito ottimizzato per la visualizzazione 1024x768 su Microsoft Internet Explorer - Realizzazione sito: Sergio Marolla